Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu

Wyższa Szkoa Hotelarstwa i Gastronomii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bip.wshig.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:2021-07-29
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:2021-07-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2021-07-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

zmiana wielkości czcionki,
zmiana kontrastu.

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.

[CTRL] -u uruchamia zaawansowany panel umożłiwiający:
- nawigację klawiaturą
- odczytywanie głosowe tekstów
- zmianę kontrastu
- podświetlenie linków
- powiększenie tekstu
- zwiększenie odstępów
- zmianę fontów na przyjazne dysflektyką
- powiększenie kursora
- nawigację po stronie po nagłówkach

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok

W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Milena Jasiurkowska
 • E-mail: sekretariat@wshig.poznan.pl
 • Telefon: +48618711551

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek WSHiG pod wzglę­dem ar­chi­tek­to­nicz­nym i wy­po­sa­że­nia przystosowany jest do po­trzeb osób nie­peł­no­spraw­nych.

Do­stęp­ność bu­dyn­ków dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścią, po­ru­sza­ją­cych się o ku­lach i na wóz­kach in­wa­lidz­kich:

 • dwa pod­jaz­dy przy wejściu głównym do Uczelni,
 • dwa wydzielone miejsce parkingowe,
 • automatyczne drzwi wej­ścio­we do budynku,
 • drzwi wejściowe o odpowiedniej szerokości dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • dźwi­g oso­bo­wy - winda z dostępem do trzech kondygnacji użytkowych,
 • dostęp do spe­cjal­nie za­pro­jek­to­wa­nego za­ple­cza sa­ni­tar­nego - toaleta przystosowana dla osób niepełnosparwnych,
 • szerokie dwuskrzydłowe drzwi z samozamykaczem na każdej kondygnacji, biblioteki oraz do salek wykładowych dedykowanych zajęciom ze studentami z niepełnosprawnością ruchową,
 • węzeł komunikacyjny głosowy.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść Milena Jasiurkowska
Data wytworzenia 2021-07-29
Opublikował w BIP Milena Jasiurkowska
Data opublikowania 2021-05-11 09:16:43
Ostatnio zaktualizował Milena Jasiurkowska
Data ostatniej aktualizacji 2021-08-12 14:53:48
Liczba wyświetleń 960
Historia zmian ZOBACZ